Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/szablon_zsp/functions.php on line 205

Funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii

  zsp box
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 4. W sekretariacie szkoły i gabinecie pielęgniarki dostępny jest termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 5. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – pokój 111 lub dawna Izba Tradycji i niezwłocznie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Uczniowie przy przemieszczaniu się między budynkami i salami lekcyjnymi powinni używać maseczek. Podczas lekcji ich stosowanie nie jest konieczne.
 7. W czasie pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Płyny do dezynfekcji dostępne są na korytarzach i przy wejściach do budynków.
 8. Uczniowie, w miarę możliwości, przerwy spędzać powinni na dziedzińcu szkolnym lub w salach lekcyjnych (np. między dwiema lekcjami z tego samego przedmiotu – przerwa o innej porze).
 9. Zajęcia i pracę z uczniami należy prowadzić, w miarę możliwości, z zachowaniem odległości.
 10. Nie należy organizować wyjść i wyjazdów poza teren placówki.
 11. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć praktycznych, zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są regularnie czyszczone lub dezynfekowane.
 17. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole jest możliwa po uzyskaniu zgody dyrektora oraz z uwzględnieniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 19. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest możliwe zgodnie z ustalonymi zasadami oraz wyłącznie w godzinach jej pracy, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 20. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej jest możliwe wyłącznie zgodnie z ustalonymi zasadami oraz w godzinach pracy z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 21. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 22. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 23. Wszyscy uczniowie i pracownicy są zobowiązani do częstego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 24. Wszystkie wykonywane prace porządkowe, związane z utrzymywaniem w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników są odnotowywanie poprzez zapis w specjalnym notatniku.
 25. Osoby przeprowadzające dezynfekcję, powinny ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 26. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 27. Uczniowie mają możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
 28. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 29. Pracownik, który będąc na stanowisku pracy, zauważył niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 powinien:
  a) przerwać pracę,
  b) poinformować dyrektora lub wicedyrektora,
  c) zachować odpowiedni dystans i środki ostrożności podczas poruszania się po obiekcie,
  d) w miarę możliwości pozostać w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecenia.
 30. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. O takiej sytuacji dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący.
 31. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z epidemią dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl

Procedury do pobrania, kliknij tutaj!

Wyszukiwarka

Złota Tarcza - Technika

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSP


logo SKS ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms